No3376嫩模璀灿私房半脱露黑色连体内衣配黑丝渔网极致魅惑写真37P璀灿秀人网

No3376嫩模璀灿私房半脱露黑色连体内衣配黑丝渔网极致魅惑写真37P璀灿秀人网

 腰者肾之府,肾阴既亏,则不能起坐,立春阳盛,阴日以衰,所以当死。手少阴之正,别入于渊腋两筋之间,属于心,上走喉咙,出于面,合目内,此为四合也。

交通心肾,去虚热而固精,此方最佳。若脉无胃气,而真脏之脉独见者死。

阳络伤则血外溢,阴络伤则血内溢,其义可知矣。肺坏能补,惟有白芨,此“独圣”之所以得名也。

在厥阴,阴之伤也亦在厥阴,故曰“害肩”。 言热未已,寒病复始。

女至七岁,肾气稍盛。若其微大,亦由肺热,故为肺痹引胸背。

络盛则入客于经,故在阳者主内,在阴者主出以渗于内,诸经皆然。 此支自缺盆入内下膈,当上脘、中脘之分,属胃络脾。

Leave a Reply